ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА (1947-1953 РР)

dokladДоповідь дивіться тут…

Власюк Людмила

НТУУ  «КПІ» , факультет лінгвістики, група ЛА-51

 

 1. Короткі відомості про Юрія Володимировича Шевельова;
 2. Основні біографічні відомості з життя Юрія Шевельова;
 3. Наукова діяльність Ю. Шевельова:

а) в галузі мовознавства;

б) в галузі літературознавства;

в) в галузі театрознавства;

г) в галузі історії

 1. Найвідоміші книги та фундаментальні праці Юрія Шевельова;
 2. Діяльність мовознавця до 1947 року;
 3. Початок нового, західноєвропейського етапу його мовознавчих досліджень;
 4. Основні завдання, які визначив для себе Юрій Шеаельов в царині українського мовознавства: історія української мови дописемної та ранньописемної доби та опис сучасного стану української літературної мови;
 5. Західноєвропейський період творчості Юрія Шевельова;
 6. Найважливіші праці Юрія Шевельова цього періоду;
 7. Праця “ Принципи і етапи большевицької політики щодо слов’янських мов” 1947 року;
 8. Особливості цієї праці, які вирізняють її серед інших: глибокий об’єктивний аналіз совєтської мовної дійсності міжвоєнної доби;
 9. Праця Ю. Шевельова «Думки проти течії» 1949 року;
 10. Праця « Внесок Галичини у формування української літературної мови» 1949 року;
 11. Праця « Нарис сучасної української літературної мови» написаний 1951 року;
 12. Праця “Синтаксис  сучасної української літературної мови. Просте речення” (1951);
 13. Праця Прощання з учора («Коли ж прийде справжній день?») 1952 р.;
 14. Праця  Кость Михальчук. 1952 року;
 15. Тематичні розділи, за якими згрупувані публікації Юрія Шевельова цього періоду: “ Історія української мови”, “ Матеріали до історії української мови”, “Історія україністичних студій”, “ Рецензії”.
 16. Документи, опубліковані Юрієм Шевельовим, які допомагають нам зрозуміти погляди відомих вчених на певні проблеми;
 17. Рецензії, написані Юрієм Шевельовим;
 18. Внесок Ю. Шевельова у розвиток мовознавства;

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 1. Белей Любомир. У пошуках третього виміру: західноєвропейський період творчості Юрія Шереха-мовознавця (1947 – 1953 рр.) // Шевельóв Юрій. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947 – 1953) / Упорядкування Любомира Белея, Людмили Нуждак; вступна стаття, примітки Любомира Белея.– Київ: Темпора, 2012. – С. 13 – 28.
 2. Шевельóв Ю.В. Між праслов’янською і російською / Переклад з рос., коментар Павла Грищенка // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал. Виходить 1 раз на 2 місяці. – 2001. – № 6. – С. 3 – 19.
 3. Шевельóв Юрій. Історична фонологія української мови / Переклад з англійської С. Вакуленка, А. Даниленка. Перекладено за виданням: Shevelov G.Y. Historikal Phonology of the Ukrainian Language. – Heidelberg: Carl Winter, 1979. – 808 p. / Канадський інститут українських студій. Східний інститут українознавства ім. Ковальських. Харківське історико-філологічне товариство / Серія: „Класика української науки”. – Харків: Акта, 2002. – 1056 с.
 4. Шевельóв Юрій. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947 – 1953) / Упорядкування Любомира Белея, Людмили Нуждак; вступ. стаття, примітки Любомира Белея.– Київ: Темпора, 2012. – 664 с.Шевельóв Юрій. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології.– Київ: Дніпро, 1993. – 590 с.

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА (1947-1953 РР): 2 комментария

 1. Валерія Андреєва

  Дякую за таку чудову презентацію та дуже інформативні тези!
  Безсумнівно, Юрій Володимирович Шевельов, найвизначніший український мовознавець нашої доби, один із чільних мовознавців-славістів останнього часу. Своїми працями, незмінно спертими на багатому фактичному матеріалі, він відкривав раніше незнані наукові обрії, часто по-новому тлумачив численні мовні явища, подавав узірці опису мови, накреслював перспективи подальших досліджень. Він був творцем сучасної української літературної критики, автором багатьох праць у ділянці літературознавства, театральної та навзагал мистецької критики.
  Мені цікаво, в яку з чотирьох галузей(мовознавство, літературознавство, театрознавство чи історія), на вашу думку, Юрій Шевельов зробив найбільший внесок?

  1. Людмила Власюк Автор записи

   Дякую за коментар та запитання. Звісно, Юрій Шевельов зробив значний внесок і в розвиток мовознавства, і історії, і української мови, і театрознавства. На мою думку, найбільший внесок він все- таки зробив в галузь мовознавства, адже у своїх працях синтезував діахронічний і синхронічний підходи до
   вивчення української мови, глибоко досліджував синтаксис простого речення, досліджував розвиток фонологічної системи української мови, написав величезну кількість праць з питань українського правопису, дослідив первісне групування східнослов’янських мов та проблему “давньоруської мови”.У багатьох працях Ю. Шевельов студіював історію українського мовознавства, опублікував статті й розвідки, присвячені життю та здобуткам таких дослідників, як П. Бузук, В. Ганцов, Б. Грінченко, О. Курило, О. Потебня, В. Сімович, О. Синявський, І. Зілинський та ін., що мало особливо велике значення, коли йшлося про постаті, приречені на небуття в СРСР. На його працях училося чимало дослідників, тому його внесок у розвиток українського мовознавства важко переоцінити.

Добавить комментарий